News and events

Navždy odišiel jeden z najvýznamnejších slovenských sociológov doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc.

Dňa 24. januára 1989 navždy odišiel jeden z najvýznamnejších slovenských sociológov doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc. Opustil nás vo veku nedožitých 89 rokov.

Prínos J. Pašiaka pri obnovovaní a rozvoji modernej sociológie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia je neprehliadnuteľný. J. Pašiak bol zakladateľom sociológie sídiel, priestorovej sociológie či sociálnej ekológie na Slovensku. Aj vďaka jeho odbornosti a širokému rozhľadu sa priestorová sociológia vypracovala na samostatnú sociologickú školu.

Základné a stredné vzdelanie získal v rodnom Tisovci. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave začal študovať sociológiu, a po jej zrušení históriu a filozofiu. V Slovenskej akadémii vied pôsobil od roku 1962: najprv na Filozofickom ústave SAV, kde sa podieľal na vytvorení samostatného oddelenia sociológie, ktoré aj viedol. J. Pašiak sa zaslúžil o prvé preklady literatúry z metodológie sociologického výskumu do slovenského jazyka, venoval sa všeobecnej sociológii a sociológii národa, ale aj dejinám slovenskej sociológie. Po premene oddelenia na samostatný Sociologický ústav (1965) pôsobil najprv ako zástupca jeho riaditeľa. V tomto období sa podieľa na založení Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ale aj katedry sociológie na FF UK v Bratislave. V r. 1969 sa stal prvým voleným a nie dosadeným riaditeľom ústavu.

Normalizačné postihy ho prinútili odísť zo Sociologického ústavu. V roku 1971 prichádza pracovať na Ústav stavebníctva a architektúry SAV, kde sa aktívne zapája do formovania urbánnej sociológie a sociológie sídiel. Tu začalo jeho priekopnícke obdobie budovania a rozvíjania priestorovej sociológie. Pôsobí najskôr ako zástupca vedúceho oddelenia a vobdobí 1984 – 1987 ako vedúci oddelenia pre výskum spoločenských faktorov vo výstavbe a neskôr oddelenia urbánnej sociológie. Na tomto ústave pracoval do r.1993, keď sa opäť vrátil do Sociologického ústavu SAV a intenzívne sa zapájal do života ústavu i sociológie na Slovensku až do odchodu na dôchodok v roku 1999. Pôsobil ako šéfredaktor časopisu Sociológia a predseda Vedeckej rady SÚ SAV ale aj v orgánoch SAV.

J. Pašiak je autorom viac ako pol druhej stovky vedeckých a odborných štúdií a rozsiahleho súboru vedecko-výskumných správ. Známe sú jeho publikácie Človek a jeho sídla (1980), Sídelný vývoj (1990) v ktorých rozpracoval základné koncepty a terminológiu sídelného vývoja. Z prác posledného obdobia spomeňme aspoň Vývoj sociálno-ekologickej situácie Slovenskej spoločnosti (VEDA, 1995) či Sociálna marginalita území Slovenska (1995), Regionálny rozvoj Slovenska: východiská a súčasný stav (2004), Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie (2006) a Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja (2008). Všetky patria medzi priekopnícke práce v slovenskej priestorovej sociológii a znamenali významný prínos k rozvoju teórie a metodológie priestorovo orientovanej sociológie a k poznaniu vývoja slovenskej spoločnosti a jej sociálno-priestorovej situácie. .

Okrem vedecko-výskumnej práce bol J. Pašiak aktívny aj pedagogicky a bohatá a rôznorodá je i jeho vedecko-organizačná činnosť. Bol členom redakčných rád časopisov Sociológia, Architektúra a urbanizmus, Životné prostredie a Projekt.

Významná a mnohostranná vedeckovýskumná činnosť J. Pašiaka bola ocenená viacerými vyznamenaniami. Bol členom kolektívu oceneného Národnou cenou SR za rozvoj urbánnej sociológie, a dvojnásobným nositeľom Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. Slovenská akadémia vied mu dvakrát (1994, 1999) udelila plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. V roku 2013 mu predseda SAV udelil medailu pri príležitosti 60. výročia založenia SAV. Za prácu pre rozvoj Bratislavy bol ocenený Medailou mesta Bratislavy, ale dostal i viacero ocenení a vyznamenaní za odbojársku činnosť i aktívnu činnosť v športových organizáciách.

S docentom J. Pašiakom sa rozlúčime v pondelok 29. januára 2018 o 15:45 v bratislavskom krematóriu.
Česť jeho pamiatke.

Peter Gajdoš a Zuzana Kusá