News and events

Naše európske hodnoty 2017

Termín: 18. 12. 2017 (pondelok) od 10:30
Miesto: Ústredná knižnica SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na prvé predstavenie zistení reprezentatívneho výskumu európskych hodnôt EVS 2017. Terénne zisťovanie na vzorke 1435 respondentov realizovala v dňoch 27. 9. až 30. 11. 2017 agentúra Kantar TNS.
Výskum európskych hodnôt (EVS: European Values Study) je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe (od r. 1983, na Slovensku od roku 1991). Uskutočňuje sa v deväťročných cykloch a skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Metodologickým garantom projektu je University of Tilburg Holandsko. Sociologický ústav SAV je koordinátorom výskumu EVS v Slovenskej republike od roku 1999. Zdrojom financovania výskumu EVS 2017 v Slovenskej republike je projekt APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe, ktorého riešiteľom je Sociologický ústav SAV.
Na tlačovej konferencii predstavíme časť zistení EVS 2017 viažucich sa k rodine, náboženstvu, práci, cieľom a fungovaniu spoločnosti a k spoločenskej morálke a to v porovnaní so zisteniami EVS Slovensko z rokov 1991, 1999 a 2008. Tento časový horizont dovoľuje posúdiť kontinuitu a zmeny v hodnotách a očakávaniach obyvateľov Slovenska a tiež zmapovať oblasti širokého hodnotového konsenzu a hodnotovej rôznosti. Zistenia EVS tak môžu byť prínosom pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o hodnoty slovenskej spoločnosti.

Na stretnutie sa teší

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
vedúca projektu APVV 15-0653

Kontakt:
PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zuza.kusa@savba.sk, tel. 0918 800 039

Zoznam priložených súborov:
EVS_2017_SR_TK_SU_SAV_181217.pdf ]
EVS_SK_2017_tlacova_sprava final.pdf ]
Pozvanka_ SU_SAV_vyskum_europskych_hodnot_2017.pdf ]