News and events

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2017 / 2018

V akademickom roku 2017 / 2018 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Témy dizertačných prác v študijnom programe 3.1.1. sociológia:

1. Zahraniční pracovníci na trhu práce SR.
(Školiteľka: Monika Čambalíková) Forma: D/E

2. Spoločnosť a kultúra: Diskurz, verejná mienka a realita
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

3. Slovenskí študenti v zahraničí: Kto odchádza a kto sa vracia?
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

4. Nelegálne drogy, ich užívatelia a drogová politika na Slovensku.
(Školiteľ: Róbert Klobucký) Forma: D/E

5. Náboženstvo vo väzeniach na Slovensku.
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

6. Medzi náboženstvom a svetonázorom. Metodologické a teoretické východiská skúmania.
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

7. Súmrak spoločenskej solidarity a pôsobnosť školy vo výchove k inklúzii. Teoreticko-empirická téma.
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

8. Dynamika chápania spravodlivej spoločnosti v politickom diskurze SR  a verejnej mienke po roku 1989.   Teoreticko-empirická téma.
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

9. Nové sociálno-priestorové procesy a ich dopady na životné podmienky územných spoločenstiev.
(Školiteľ: Peter Gajdoš) Forma: D/E

10. Nealternatívne životné podmienky a sídelná kvalita života.
(Školiteľ: Peter Gajdoš) Forma: D/E

11. K poruchám socializačno-výchovnej funkcionality rodiny v tekutej modernite.
(Školiteľka: Magda Piscová) Forma: D/E

12. Životné a rodinné stratégie mužov a žien na súčasnom Slovensku
(Školiteľka: Magda Piscová) Forma: D/E

13. Hodnotové aspekty brandingu Slovenska optikou politickej symboliky.
(Školiteľka: Silvia Miháliková) Forma: D/E


D = denné štúdium, E = externé štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Uzávierka prihlášok je 31.5.2017 a termín prijímacieho konania je 19.6.2017. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.