News and events

Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom / Engagement, the Search for Authenticity, and the Experience of Collective Life

Sociologický ústav SAV v rámci riešenia projektu APVV-0627-12 pozýva všetkých záujemcov na pracovný seminár: invites you to a working seminar:

Angažovanosť, hľadanie autentickosti a skúsenosti s kolektívnym životom
Engagement, the Search for Authenticity, and the Experience of Collective Life

Seminár sa uskutoční / The seminar will take place
21.3. o 13.00 / 21.3.2017, at 13:00

v zasadačke Filozofického ústavu SAV, č. d. 94 / in the meeting room of the Philosophy Institute of the Slovak Academy of Sciences Klemensova 19, room 94

S príspevkami vystúpia: / Presenters:
Zuzana Prostredníková (študentka/doctoral student, University of St Andrews): Na ceste k sebapoznaniu: skúsenosť dobrovoľníkov na laze Sekier” (Toward Self Knowledge: the experience of volunteers in Sekier smallholding). 

a

Joseph Grim Feinberg (SÚ SAV, FLÚ AV ČR): "Antinómie autenticity. O hľadaní autentického života v neautentickom veku" (The Antinomies of Authenticity: Looking for Authentic Life in an Inauthentic Age)

Po prezentácii príspevkov bude nasledovať diskusia. The presentations will be followed by discussion.

Prezentácie budú v anglickom jazyku, diskusia aj v slovenčine. Presentations will be given in English, discussion in English and Slovak

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5