News and events

Šírenie západných pohľadov na sociálny svet: Domáce záhradkárčenie a nerovné vytváranie spoločenskovedného poznania

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na Ústavný seminár.

S prednáškou: "Šírenie západných pohľadov na sociálny svet: domáce záhradkárčenie a nerovné vytváranie spoločenskovedného poznania"

vystúpi Petr Jehlička, Open University, Veľká Británia

v utorok 12. apríla 2016 o 13:30 hod

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 94

Abstrakt Tretina až dve tretiny obyvateľov strednej a východnej Európy si časť potravín, ktoré spotrebujú, produkujú sami. Domáca produkcia predstavuje významný objem a je dôležitá z hľadiska potravinovej bezpečnosti, zdravej výživy i environmentálnej udržateľnosti. Každodenné konania, ktoré sú spojené s týmto fenoménom, prispievajú k upevňovaniu sociálnej súdržnosti, pružnosti, ako aj neformálnej ekonomiky a prepájajú vidiecke prostredie s mestským. Napriek dramaticky narastajúcej pozornosti, ktorá je venovaná domácemu záhradkárčeniu a alternatívnym sieťam v rámci globálneho severu, medzinárodná literatúra zatiaľ neregistruje rozsiahlu domácu produkciu v stredovýchodnej Európe. V západnom kontexte je domáca produkcia potravín interpretovaná ako inovatívne, moderné a progresívne konanie. Naproti tomu je záhradkárčenie v stredovýchodnej Európe stále vnímané ako stratégia znevýhodnených vrstiev zdedená zo socialistickej minulosti, ktorá bude rozvojom trhovej ekonomiky postupne eliminovaná. Táto rozdielna konceptualizácia toho istého fenoménu poukazuje na nerovnosti v budovaní spoločenskovedného poznania a na napätia, ktoré vznikajú pri snahe využiť poznanie z výskumu z „východnej periférie“ k narušeniu hegemónie konceptov, ktoré sú generované v západnom sociálnom kontexte.


Dr. Petr Jehlička je Senior Lecturer in Environmental Geography na Open University vo Veľkej Británii a výskumník na Masarykovej univerzite v Brne. Jeho voľne prístupné publikácie je možné nájsť v archíve Open Research Online.