News and events

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2016 / 2017

V akademickom roku 2016 / 2017 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Témy dizertačných prác v študijnom programe 3.1.1. sociológia:

1. Fenomén spoločenskej dôvery v sociologických teóriách a v sociologickom výskume
(Školiteľ: Robert Klobucký) Forma: D/E

2. Náboženstvo, médiá a hodnoty na Slovensku
(Školiteľ:Miroslav Tížik) Forma: D/E

3. Náboženskí aktéri vo verejnom a symbolickom diskurze na Slovensku
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

4. Životné a rodinné stratégie mužov a žien na súčasnom Slovensku
(Školiteľka: Magdalena Piscová) Forma: D/E

5. Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch: Stále post-komunistická krajina?
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

6. Slovenskí študenti v zahraničí: Únik mozgov alebo únik elity?
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

7. Podmienky a bariéry inkluzívneho vzdelávania v škole – systémová a interakčná rovina
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

8. Vzdelávací systém a jeho príspevok k spoločenskej súdržnosti – analýza politického a pedagogického diskurzu
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

9. Spoločnosť v mestskom prostredí - internacionalizácia mestského priestoru a mestského spoločenstva
(Školiteľ: Ľubomír Falťan / Peter Gajdoš) Forma: D/E

10. Sociálno-priestorové procesy ako mechanizmy zmien spoločnosti
(Školiteľ: Ľubomír Falťan / Peter Gajdoš) Forma: D/E

11. Územné spoločenstvá v ére globalizácie
(Školiteľ: Ľubomír Falťan / Peter Gajdoš) Forma: D/E

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.

Uzávierka prihlášok je 31.5.2016 a termín prijímacieho konania je 20.6.2016. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.