News and events

Študijné a pracovné príležitosti na Sociologickom ústave SAV v roku 2016

Doktorandské štúdium

Sociologický ústav SAV s radosťou oznamuje, že od zimného semestra 2016 otvorí doktorandské štúdium v študijnom odbore sociológia.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Témy dizertačných prác budú k dispozícii na jar 2016, prijímacie pohovory sa uskutočnia predbežne v júni 2016. O presných termínoch budeme včas informovať.

Pozícia (post)doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Zároveň informujeme, že na jar roku 2016 budeme hľadať doktoranda alebo post-doktoranda na trojročnú pozíciu s nástupom od 1.7.2016 pre tím projektu APVV-14-0527 Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch. Viac informácii o projekte.

Pôjde o juniorskú pozíciu pre spoločenského vedca so záujmom o kvantitatívny výskum v tíme zabezpečujúcom účasť Slovenska v medzinárodnom programe komparatívneho výskumu ISSP.

Podrobnejšie informácie a požiadavky na uchádzača budú zverejnené začiatkom roku 2016.

Kontakt: miloslav.bahna@savba.sk