News and events

Skúmania sociálnej reality - Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV

Skúmania sociálnej reality
Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV

Kongresové centrum Smolenice SAV, 8. - 9. október 2015

Štvrtok 8. októbra 2015
11.30 – 12.00 Registrácia
11.30 – 13.00 Obed

13.00 – 16.00 Vývojové zmeny spoločnosti a ich sociálno-priestorové dopady
(garanti sekcie P. Gajdoš, Ľ.Falťan)

Slavomíra Ferenčuhová: Výskum postsocialistického mesta – nové teoretické výzvy
Tomáš Kostelecký, Josef Bernard: Změny sociálně-prostorových struktur po roce 1989 a jejich souvislost s prostorovými vzorci volebního chování
Vladimír Krivý: Vplyv suburbanizácie na voličské správanie
Ľubomír Falťan: Sídelná štruktúra a kvalita života
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská: Malé mestá na Slovensku – ich rozvojové disponibility a bariéry
Pavel Šuška: Zmena mierky a formy urbánneho aktivizmu v postsocialistickej Bratislave

13.00 – 16.00 Škola ako priestor reprodukcie sociálnych nerovností a/alebo nástroj sociálnej inklúzie
(garantka sekcie Z. Kusá)

Zuzana Kusá: Skúmanie inklúzie ako procesu a interakčného výkonu
Martin Kanovský: Metodologické otázky výskumu integrácie
Katarína Strapcová: Nerovnosti v škole a kvantitatívny výskum
Zuzana Juščáková: Socioekonomický status žiaka a jeho vzdelávací výkon
Ondrej Kaščák: Ideologické rámce reforiem vzdelávania – úloha OECD
David Kostlán: Alternatívna pedagogika v kontexte rastúcich nerovností
Bohumil Búzik: Dostupnosť predškolského vzdelávania v znevýhodnených regiónoch
Miroslav Tížik: Cirkev ako aktér vzdelávania

13.00 – 16.00 Spoločnosti v medzinárodnom komparatívnom výskume
(garant sekcie M. Bahna)

Dana Hamplová: Jsou Češi a Slováci stejně šťastní?
Oľga Gyárfášová: Kvalita demokracie. Pohľad slovenskej a českej verejnosti (Analýza výsledkov výskumov ISSP)
Michal Kentoš: Vnímanie bezpečia a postoje k imigrantom
Miloslav Bahna: Čo vysvetľuje religiozitu: Individuálna úroveň religiozity a základné demografické premenné

16.00 – 18.00 Plenárna slávnostná časť konferencie
(uvádza S. Miháliková)

Príhovory
predsedu SAV Pavla Šajgalíka,
podpredsedu SAV Emila Višňovského
bývalých riaditeľov (Ján Pašiak, Jozef Viceník, Ľubomír Falťan, Magdalena Piscová, Robert Klobucký)
Príhovory hostí
riaditeľ SÚ AV ČR – Tomáš Kostelecký,
ďalšie príhovory
Príspevok k dejinám SÚ SAV – Soňa Szomolányi

18.00 – Recepcia

Piatok 9. októbra 2015
8.00 – 9.00 Raňajky

9.00 – 12.00 Organizácia, organizované konanie a organizačná zmena
(garantka sekcie M. Čambáliková)

Jana Lindbloom: Organizácia konania a organizačné zmeny
Mária Suríková: Spoločenská organizácia ako spoločenský problém
Petra Guasti: Občanská společnost ve střední a východní Evropě po ekonomické krizi
Marta Kahancová a Imre Szabo: Transformácia organizácií vo verejnom sektore: new public management a kolektívne vyjednávanie v nemocničnom sektore v Maďarsku a na Slovensku
Zdenka Mansfeldová: Organizované zaměstnanecké zájmy – měnící se struktury a nové výzvy
Monika Čambáliková: Organizované záujmy v oblasti práce – zmeny a výzvy
Roman Hofreiter: Difúzia organizácií na príklade burzy cenných papierov

9.00 – 12.00 Kolektívne identity
(garant sekcie V. Krivý)

Klára Plecitá: Národní hrdost jako součást difúzní politické podpory
Miloslav Bahna: Dve desaťročia národnej identity v krajinách bývalého Československa
Magdalena Piscová: Starnutie a veková identita
Dilbar Alijeva: Identita občana alebo percepcie občianstva v každodennom živote
Zuzana Kusá: Rómska identita ako kategória vzdelávacej praxe
Vladimír Krivý: Dominantné kolektívne identity na Slovensku

12.00 – 12.15 Plenárne ukončenie konferencie
12.15 – 13.00 Obed

Zoznam priložených súborov:
SU_SAV_50_konferencia_program2.pdf ]
plenum_klobucky.pdf ]
sekcia_1_faltan.pdf ]
sekcia_1_ferencuhova.pdf ]
sekcia_1_gajdos.pdf ]
sekcia_1_kostelecky.pdf ]
sekcia_1_krivy.pdf ]
sekcia_1_suska.pdf ]
sekcia_2_juscakova.pdf ]
sekcia_2_kascak.pdf ]
sekcia_2_tizik.pdf ]
sekcia_3_bahna.pdf ]
sekcia_3_gyarfasova.pdf ]
sekcia_3_hamplova.pdf ]
sekcia_3_kentos.pdf ]
sekcia_4_kahancova.pdf ]
sekcia_4_mansfeldova.pdf ]
sekcia_5_bahna.pdf ]
sekcia_5_krivy.pdf ]
sekcia_5_kusa.pdf ]
sekcia_5_piscova.pdf ]
sekcia_5_plecita.pdf ]