Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Doktorandské štúdium

V spolupráci s Filozofickou fakultou UK má Sociologický ústav SAV akreditované štvorročné interné a päťročné externé doktorandské štúdium v študijnom programe 3.1.1. sociológia. Pravidlá doktorandského štúdia upravuje táto smernica.

Potenciálni záujemcovia si môžu vybrať z vypísaných tém dizertačných prác (témy dizertačných prác na akademický rok 2022 / 23 sú dostupné tu), ktoré sú spravidla zverejňované v marci. Termín pre podávanie záväzných prihlášok na štúdium niektorej z ponúknutých tém býva na konci mája. Zoznam tém pre aktuálny rok a presné termíny sú včas uverejnené na našej webovej stránke. Vypísané témy nadväzujú na aktuálny výskumný profil školiteľov a práca na nich predpokladá intenzívne zapojenie do vedeckého života na ústave.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ak máte konkrétnu predstavu o téme, ktorú by ste v rámci svojho štúdia u nás radi riešili, je možné ešte pred oficiálnym vypísaním tém kontaktovať niektorého z potenciálnych školiteľov. Vašim budúcim školiteľom môže byť každý pracovník uvedený v sekcii vedúci alebo samostatní vedeckí pracovníci. Ak neviete, kto by mohol byť vašim školiteľom ku konkrétnej téme, môžete kontaktovať vedeckého tajomníka ústavu.

Sociologický ústav SAV je aktívne zapojený do medzinárodnej spolupráce a je signatárom viacerých zmlúv o spolupráci s pracoviskami v zahraničí. Prirodzenou súčasťou PhD štúdia u nás je preto aj študijný pobyt na niektorom z našich partnerských pracovísk.

Sociologický ústav SAV otvára ročne dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia, počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený. Interný doktorand má od 1.7.2022 nárok na štipendium vo výške 832,00, po absolvovaní dizertačnej skúšky vo výške 969,00 euro. Zo štipendia sa neplatia dane ani odvody. Poplatok za rok štúdia v externej forme predstavuje 700,- euro.

Okrem predmetov, ktoré ponúka študijný plán Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pripravujeme pre našich doktorandov aj sériu doktorandských seminárov. Ich harmonogram v akademickom roku 2020 / 2021 je nasledovný:

7. október 2020 Ako písať vedecký text a ako si udržať prehľad v citovanej literatúre
Miloslav Bahna

28. október 2020 Etnografické metódy a materiálny svet
Zuzana Sekeráková-Búriková

4.november 2020 Methodological and ethical issues concerning qualitative research in organisations and working with elites
Ela Drazkiewicz

25. novembra 2020 Prístup podloženej teórie (Grounded Theory) v kvalitatívnom výskume
Zuzana Kusá

9. december 2020 Metodologické riziká merania religiozity
Miroslav Tížik

16. december 2020 Sociálne partnerstvo a sociálne občianstvo
Monika Čambáliková

20. január 2021 Kvantitatívna analýza dát v sociológii
Relevantné metódy pre váš empirický problém. Konzultácie a tipy a triky z praxe.
Miloslav Bahna

2. marec 2021 Marginalita území ako sociálno-priestorový problém
Peter Gajdoš

28. apríl 2021 Problém moci v mikrosociologických koncepciách: prípad Goffmana
Dilbar Alieva

18. mája 2021 Procesuálny pohľad na sociálnu realitu
Jana Lindbloom

8. jún 2021 Zneistila korona pandémia rezidenčnú stabilitu občanov SR žijúcich v "zahraničnom prihraničí"?
Ľubomír Falťan

22. jún 2021 How to get published? Workshop on developing strategies to support successful publication process in the academic journal
Ela Drazkiewicz

Naši doktorandi

2016
Marianna Mrva: „Fenomén spoločenskej dôvery v sociologických teóriách a v sociologickom výskume“
školiteľ: Robert Klobucký

Katarína Deáková (externá forma štúdia): „Podmienky a bariéry inkluzívneho vzdelávania v škole – systémová a interakčná rovina“
školiteľka: Zuzana Kusá


2017
Zuzana Huráková: „Životné a rodinné stratégie mužov a žien na súčasnom Slovensku“
školiteľka: Magdalena Piscová

Juraj Štefanec: „Náboženstvo vo väzniciach na Slovensku“
školiteľ: Robert Klobucký

Mária Bystrianska: „Slovenskí študenti v zahraničí: Kto odchádza a kto sa vracia?“
školiteľ: Miloslav Bahna

Vladimíra Jacková (externá forma štúdia): „K poruchám socializačno-výchovnej funkcionality rodiny v tekutej modernite“
školiteľka: Magdalena Piscová


2018
Paula Ivanková: „Trieda ako explanačný faktor volebných rozhodnutí: Parlamentné voľby na Slovensku po roku 1989“
školiteľ: Miloslav Bahna

Dominika Orišková: „Meniace sa predstavy o slušnom živote - prístup životných histórií“
školiteľka: Zuzana Kusá

Ľubomír Šottník: „Spoločenské dôsledky nástupu automatizácie pre trh práce: Prípad Slovensko“
školiteľ: Miloslav Bahna

Mária Klaučová (externá forma štúdia): „Internacionalizácia mestského priestoru – prípadová analýza Bratislavy“
školiteľ: Ľubomír Falťan


2019
Kamil Charvát: „Pasivita verzus aktivitzmus: mladí ľudia ako aktéri spoločenskej zmeny“
školiteľ: Silvia Miháliková


2020
Simona Konečná: "Rozprávanie o minulosti rodiny a jeho sociálne funkcie (kvalitatívny výskum)"
školiteľka: Zuzana Kusá

Patrícia Szorádová: "Vizualizácia politiky na Slovensku po roku 1989"
školiteľ: Silvia Miháliková

Terézia Tomáschová (externá forma štúdia): "Skoré vetvenie vzdelávacieho systému a medzigeneračná reprodukcia sociálnych nerovností na Slovensku"
školiteľ: Miloslav Bahna


2021
Ivana Balgová: "Naratívy boja proti alkoholizmu"
školiteľ: Robert Klobucký

Jakub Popík: "Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku"
školiteľ: Robert Klobucký


2022
Vladimír Hurban: "Premena voličskej základne nacionalistických strán na Slovensku od roku 1993"
školiteľ: Jozef Zagrapan

Viera Poláková: "Domov ako miesto práce a/alebo starostlivosti"
školiteľ: Zuzana Sekeráková Búriková

Terézia Šabová: "Sociálne aspekty konšpiračných teórií"
školiteľ: Elzbieta Drazkiewicz
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava