Zdravie a zdravotná starostlivosť. ISSP Slovensko 2021
Pramenná publikácia

1. vydanie

Roman DŽAMBAZOVIČ, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Milan FICO, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Ján SOPÓCI, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu APVV-18-0218 „Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR“.

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV, v.v.i. a Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Bratislava
2023

ISBN 978-80-89897-39-1
EAN 9788089897391

Táto publikácia je šı́rená pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Zoznam priložených súborov:
ISSP_Zdravie_a_zdravotna_starostlivost_2021_Pramenna_publikacia.pdf ]