Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Autor: Ľubomír Falťan

Recenzenti
Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV, v. v. i., Bratislava

Foto: Ľubomír Falťan
Jazykové korektúry: Mgr. Miroslava Fabríciuosová
Obálka a zalomenie: Jarmila Štrbavá

© Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., emeritný sociológ, Sociologický ústav SAV, v. v. i.

ISBN 978-80-89897-40-7
EAN 9788089897407

Zoznam priložených súborov:
Faltan_2023_fulltext.pdf ]