Autor:
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Recenzenti:
PhDr. Gizela Brutovská, PhD.
PhDr. Daniel Gerbery, PhD.

Publikácia je výstupom dvoch výskumných projektov: projektu APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe a projektu VEGA č. 2/0134/19 Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze.

Jazyková redaktorka: Mgr. Silvia Duchková
Grafická úprava a zalomenie: Mgr. Kristína Štrbavá
Fotografia obálka: MgA. Juraj Tedla
zadná strana : Eva Mítová

Vydavateľ: Sociologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

Tlač: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Žitavská 14, 821 07 Bratislava

ISBN: 978-80-89897-29-2

DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788089897292

Táto publikácia je šı́rená pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Zoznam priložených súborov:
Praca_na_podlozenej_teorii_Kusa_2021_fulltext.pdf ]
Praca_na_podlozenej_teorii_Kusa_2021_obalka.pdf ]