Autori
Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV
Roman Hofreiter, Filozofická fakulta UMB
Oľga Gyárfášová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Jozef Zagrapan, Sociologický ústav SAV

Recenzenti
Mgr. Roman Džambazovič, PhD.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. (kapitola 1)
Mgr. Daniel Gerbery, PhD. (kapitola 2)
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (kapitola 3)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (kapitola 4)

Monografia je výsledkom práce v rámci projektu Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ako projekt APVV-14-0527. Vydanie monografie bolo podporené aj projektom VEGA 2/0105/20.

Poďakovanie: Ďakujeme RNDr. Anne Hrabovskej, CSc. za konzultácie pri štatistickom spracovaní dát.

Fotografia na obálke: Jordan Ladikos, Unsplash
Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Tlač: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava

ISBN 978-80-89897-30-8
EAN 9788089897308

Odporúčaná maloobchodná cena 15,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
Medzi_Vychodom_a_Zapadom_2021_obsah.pdf ]