Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSuburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov: Pramenná publikácia

Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Záhorie. Pramenná publikácia.
Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Senecko. Pramenná publikácia.
Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Podunajsko. Pramenná publikácia.
Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Podkarpatsko Pramenná publikácia.

Autori:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Sociologický ústav SAV,
PhDr. Katarína Moravanská, PhD., Sociologický ústav SAV

Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov. Prihraničie. Pramenná publikácia.

Autori:
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Sociologický ústav SAV,
PhDr. Katarína Moravanská, PhD., Sociologický ústav SAV


Pramenné publikácie prezentujú primárne údaje zo sociologického výskumu realizovaného v rámci riešenia projektu APVV-16-0462 „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“, ktorý bol riešený na Sociologickom ústave SAV v Bratislave v období rokov 2017 – 2020.

Údaje, ktoré sú použité v tejto pramennej publikácii, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Grafická úprava: Jarmila Štrbavá
Jazyková úprava: Specta s.r.o.

©Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 2020

Zoznam priložených súborov:
[ Suburbanizacia_v_zazemi_Bratislavy_Pramenna_publikacia_Prihranicie.pdf ]
[ Suburbanizacia_v_zazemi_Bratislavy_Pramenna_publikacia_Zahorie.pdf ]
[ Suburbanizacia_v_zazemi_Bratislavy_Pramenna_publikacia_Podunajsko.pdf ]
[ Suburbanizacia_v_zazemi_Bratislavy_Pramenna_publikacia_Senecko.pdf ]
[ Suburbanizacia_v_zazemi_Bratislavy_Pramenna_publikacia_Podkarpatsko.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava