Pramenná publikácia z  výskumu
november 2020

BRATISLAVA 2020

Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19
Pramenná publikácia


Milan Zeman, Sociologický ústav SAV
Katarína Strapcová, Sociologický ústav SAV
Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV
Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV
Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV


© Sociologický ústav SAV
Bratislava 2020

Publikácia vznikla s podporou nasledovných projektov:

APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
VEGA 2/0122/19: Spoločenská dôvera na Slovensku
VEGA 2/0120/20: Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku


Pri citovaní a šírení ktorejkoľvek časti tejto publikácie je nutné uvádzať zdroj a dodržiavať podmienky stanovené normou ISO 690 a autorským zákonom.


Neprešlo jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV

ISBN 978-80-89897-27-8
EAN 9788089897278

Zoznam priložených súborov:
Hodnoty_spolocnost_2020_pramenna.pdf ]