Odděleně spolu?
Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

Living apart together?
Czechia and Slovakia through the lense of value development
after 1991

Kľúčové slová: EVS, Česko, Slovensko, hodnotové orientácie, rodina, práca, rod, náboženstvo, politika, dôvera, solidarita, spokojnosť so životom

Monografia je výstupom riešenia projektov:
APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)
GA17-02022S Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy ‒ Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991–2017

Slovak edition © Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bratislava 2019

Text © Bohumil Búzik, Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea, Roman Chytilek, Robert Klobucký, Zuzana Kusá, Alexandra Matejková, Silvia Miháliková, Marianna Mrva, Ladislav Rabušic, Milada Rabušicová, Katarína Strapcová, Miroslav Tížik, Milan Zeman 2019

ISBN 978-80-556-4590-2

Monografia bola vydaná s finančnou podporou Sociologického ústavu SAV.

Zoznam priložených súborov:
oddelene_spolu_2019.pdf ]