SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SOCIÁLNA MARGINALITA ÚZEMÍ NA SLOVENSKU A JEJ VÝVOJOVÉ ZMENY

Autori:
PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Sociologický ústav SAV
PhDr. Katarína Moravanská, PhD., Sociologický ústav SAV

Recenzenti:
RNDr. Anton Michálek, CSc.
Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Grafické a technické práce: Jarmila Štrbavá
Jazyková korektúra: PhDr. Pavla Turčanová

Publikácia vznikla v rámci výskumného projektu VEGA č. 2/ 0078/ 17 Sociálna marginalita území na Slovensku riešeného v Sociologickom ústave SAV a s jeho finančnou podporou.

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 2019
Tlač: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o.. Žitavská 14, 82 1 07 Bratislava

ISBN 978-80-89897-16-2
EAN 9788089897162

Zoznam priložených súborov:
Gajdos_Moravanska_2019_obsah.pdf ]