Vidiecke spoločenstvo na Slovensku - podoby a dilemy
Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, 2019

Autori:
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Sociologický ústav SAV
Mgr. Ľubica Falťanová, CSc.

Recenzenti:
Daniel Luther, CSc.
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.

Publikácia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 2/0068/16 Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien, riešeného v rokoch 2016 - 2018 na Sociologickom ústa­ve SAV. Prepojená je na nasledujúci projekt APW č. 16-0462 Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruk­túru zázemia Bratislavy s dobou riešenia v rokoch 2017 - 2020.

Jazyková úprava: PhDr. Ladislav Mihálik
Grafická a technická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-89897-09-4
EAN 978 808 989 7094

Zoznam priložených súborov:
Faltan_Faltanova_2019_obsah.pdf ]