Autorka: Jana Lindbloom

Transformácia postsocialistických poľnohospodárskych družstiev predstavuje jeden z fascinujúcich, no i kontroverzných príbehov novodobej histórie Slovenska. Kniha prináša analýzu tohto jedinečného a ďalekosiahleho procesu. Pokrýva celú epochu od roku 1989 až po súčasnosť. Jej ambíciou je byť predovšetkým odpoveďou na dopyt bežných ľudí po vysvetlení, čo sa vlastne s družstvami a v družstvách dialo, akými posunmi v definícii i praxi prešli a aké dilemy charakterizujú ich postavenie a činnosť v súčasnosti. Objasňuje, v čom sú družstevné organizačné a majetkové vzťahy unikátne, v čom zasa zložité a sporné. Ukazuje, akými interpretačnými, právnymi a reorganizačnými postupmi sa družstvá síce udržali, no následne sa z nich plynule a strategicky stávajú konvenčné obchodné spoločnosti či akési nejednoznačné organizačné hybridy. Cieľom knihy je vystihnúť a zaznamenať delikátnu komplikovanosť priebehu transformácie, družstevnej a poľnohospodárskej situácie a rozhodovania v nej. Táto kniha umožňuje nazrieť do mnohovrstevnosti žitého sveta družstevných podnikov a porozumieť pozíciám, skúsenostiam a (protichodným) perspektívam tých, ktorí boli do transformácie družstiev zapojení, ktorých sa týkala a na ktorých mala dosah.

Recenzenti:
Doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Vydal: Vydavateľstvo VEDA (2019)
Kresba, návrh a spracovanie obálky: Vladimír Šindelář
Jazyková redakcia: Emil Borčin
Grafický návrh a zalomenie: Jana Janíková
ISBN: 978-80-224-1802-7

Knihu možno kúpiť aj cez e-shop Vydavateľstva Veda:
https://veda.sav.sk/knihy
E-shop cena s DPH: 10,50 €
Bežná cena s DPH: 14,00 €