Osudové osmičky 2018 a Nežná revolúcia – ponovembrový vývoj 2019
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Zostavovateľ:
Milan Zeman

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE).

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV

ISBN 978-80-89897-20-9
EAN 9788089897209

Zoznam priložených súborov:
Pramenna_Osmicky2018_November2019.pdf ]