Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016. Pramenná publikácia

ISSP PRACOVNÉ ORIENTÁCIE SLOVENSKO 2016
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Zostavovateľ:
Milan Zeman

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-14-0527 Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch.

Pri citovaní a šírení ktorejkoľvek časti tejto publikácie je nutné uvádzať zdroj a dodržiavať podmienky stanovené normou ISO 690 a autorským zákonom.

Neprešlo jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav Slovenská akadémia vied

ISBN 978-80-89897-13-1

Zoznam priložených súborov:
[ Pramenna_Pracovne_orientacie_2016.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava