Výskum európskych hodnôt 2017 – Slovensko
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Zostavovatelia:
Katarína Strapcová
Milan Zeman

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE).

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav SAV

ISBN 978-80-89897-19-3
EAN 9788089897193

Zoznam priložených súborov:
Pramenna_EVS_2017_Slovensko.pdf ]