Kľúčové slová: sociológia, Ústav vedeckého ateizmu SAV, sociologický výskum, ateizmus, náboženstvo, svetový názor,
sociológia náboženstva, komunistická strana.

Zostavovatelia: Miroslav Tížik, Ľubomír Sivák

Poznámkový aparát a prílohy pripravil: Miroslav Tížik

Obrazové prílohy: Ľubomír Sivák

Autori: PhDr. Ľubomír Sivák, Miroslav Tížik, PhD.

Recenzenti: PhDr. Ľudovít Turčan, CSc., PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

Jazyková redakcia: Mgr. Miroslava Fabriciusová

Technická a grafická úprava, návrh obálky: Jarmila Štrbavá

Fotografia na obálke: Ľubomír Sivák: Levočská Mariánska púť, asi 1985

Táto publikácia bola pripravená a vydaná v rámci riešenia úlohy VEGA 2/0045/16 Politika a história – súčasť vyrovnávania sa s minulosťou.

Vydal: Sociologický ústav SAV v edícii Analýzy ako svoju 3. publikáciu. Prvé vydanie. Adresa: Sociologický ústav SAV,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Slovak Edition © Sociologický ústav SAV
ISBN: 978-80-89897-14-8
EAN: 9788089897148

Sociologický ústav SAV
Bratislava 2019
Edícia Analýzy

Zoznam priložených súborov:
Svetonazorove_dilemy_2019_fulltext.pdf ]
Svetonazorove_dilemy_2019_obalka.pdf ]
Svetonazorove_dilemy_2019_obsah.pdf ]