Editor: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

Recenzenti:

Doc. Ivan Chorvát, CSc.
Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

ISBN 978-80-89897-11-7

Sociologický ústav SAV

Bratislava 2019

Práca na tejto knihe bola podporená z grantu APVV-14-0527 Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch.

Zoznam priložených súborov:
Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf ]