Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgModernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob

MODERNIZÁCIA A JEJ VZKRIESENIE NA SLOVENSKÝ SPÔSOB

Bohumil Búzik

Sociologický ústav SAV

Edícia Idey
Bratislava 2016

Bohumil Búzik: Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob

Kľúčové slová:
modernizácia, modernizmus, industrializácia, demokracia, ekonomický rast, tradícia, diferenciácia, kultúra, elity, liberalizmus, zmena, štát

Recenzenti:
Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.
Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 2/0154/12 Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu a programu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe.

Jazyková úprava:
Mgr. Miroslava Fabriciusová

Grafická a technická úprava:
HISTÓRIA, o. z.

Návrh obálky:
Jarmila Štrbavá

Vydal:
© Sociologický ústav SAV v Edícii Idey ako svoju 1. publikáciu, 2016
© Bohumil Búzik

ISBN 978-80-85544-85-5
EAN 978808554485

Zoznam priložených súborov:
[ Buzik_Modernizacia_a_jej_vzkriesenie_na_slovensky_sposob_obalka.pdf ]
[ Buzik_Modernizacia_a_jej_vzkriesenie_na_slovensky_sposob_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava