Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgReligiozita obyvateľov Slovenska a postoje občanov k náboženstvu. Demokratickosť a občania na Slovensku II.: Pramenno-analytická publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Miroslav Tížik, Milan Zeman (eds.):
Religiozita obyvateľov Slovenska a postoje občanov k náboženstvu.
Demokratickosť a občania na Slovensku II.

Miroslav Tížik, Milan Zeman (eds.):
Religiosity in Slovakia and Attituteds of Citizens Toward the Religion.
Democracy and Citizens in Slovakia II.

Publikácia vznikla ako súčasť riešenia projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien.

Autori: Miroslav Tížik, Milan Zeman

Príprava podkladov z výskumov: Roman Pudmarčík, Milan Zeman, Miroslav Tížik

Texty v publikácii neprešli jazykovou úpravou

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2017
ISBN 978-80-89897-04-9
EAN 9788089897049

Zoznam priložených súborov:
[ Pramenna_DoS_2014_cast_2.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava