Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSídelný vývoj na Slovensku (1990 – 2014) a jeho sociálno-priestorové kontexty a dopady

Autori: PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Mgr. Katarína Moravanská, PhD.
Recenzenti: Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Publikácia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 2/0127/14 Malé mestá na Slovensku a ich pozícia v meniacej sa sociálno-priestorovej situácii spoločnosti, ktorý je riešený na Sociologickom ústave SAV v Bratislave (vedúci projektu P. Gajdoš).

Práca neprešla jazykovou úpravou.
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-94-3
EAN 9788085544947

Zoznam priložených súborov:
[ Moravanska_Gajdos_2016_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava