Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgMikroregionálna a euroregionálna spolupráca obcí na Slovensku

Sociologický ústav SAV

Autori: Ľubomír Falťan - Mária Strussová

Publikácia vznikla na báze projektu VEGA č. 2/0120/11 (2011 ― 2013) Hľadanie nových sociopriestorových foriem
ako impulz pre lokálny a regionálny rozvoj.

Recenzenti: Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., Doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.

Jazyková redaktorka: PhDr. Pavla Turčanová
Grafický dizajn a návrh obálky: Jarmila Štrbavá

Vydal: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Tlač: iris-tlac.sk

ISBN 978-80-89897-00-1
EAN 9788089897001

Zoznam priložených súborov:
[ Faltan_Strussova_2016_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava