Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgPostoje občanov k politike a minulosti. Demokratickosť a občania na Slovensku I.: Pramenno-analytická publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Miroslav Tížik, Milan Zeman (eds.):
Postoje občanov k politike a minulosti. Demokratickosť a občania na Slovensku I.

Miroslav Tížik, Milan Zeman (eds.):
Attitudes of Citizens Towards Politics and History: Democracy and Citizens in Slovakia I.

Publikácia vznikla ako súčasť riešenia projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien.
Autori: Miroslav Tížik, Milan Zeman

Príprava podkladov z výskumov: Peter Gmitro, Milan Zeman, Miroslav Tížik

Texty v publikácii neprešli jazykovou úpravou

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2016

ISBN 978-80-89897-02-5
EAN 9788089897025

Zoznam priložených súborov:
[ Pramenna_DaO_2014_cast_1.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava