Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSTARNUTIE A STARŠÍ ĽUDIA: PODMIENKY A SÚVISLOSTI

Recenzenti:
PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.
Doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc. M.A.

Publikácia je výsledkom práce na medzinárodnom projekte Housing and Home Care For the Elderly and Vulnerable People and Local Partnership Strategies in Central European Cities (HELPS). Projekt bol implementovaný v rámci programu Stredná Európa, priorita 4 a kofinancovaný Európskym regionálnym a rozvojovým fondom (ERDF).
Sociologický ústav SAV bol partnerom projektu. Vedúcim riešiteľského konzorcia bol Venezia Guilia – Autonomous Region, Central Directorate for Health, Social Health Integration and Social Policies, Trieste, Italy.

Jazyková úprava: Daniela Liptáková

Preklad do anglického jazyka: Specta, s.r.o., Bratislava
Foto: Michal Lachkovič a Giuseppe Paxia

Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Tlač: Merkury s.r.o., prevádzka Tlačiareň Impress, Bratislava
ISBN 978-80-85544-86-2

Zoznam priložených súborov:
[ starnutie_obsah.pdf ]
[ ageing_contents.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava