Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgProblémy a možnosti sídelného vývoja na Slovensku z pohľadu predstaviteľov obcí

GAJDOŠ Peter – MORAVANSKÁ Katarína

Problémy a možnosti sídelného vývoja na Slovensku z pohľadu predstaviteľov obcí
Pramenná publikácia

Autori
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

Úloha bola riešená v rámci výskumného projektu APVV Súčasný stav a perspektíva
vývoja sídelnej štruktúry Slovenska (sociopriestorové aspekty urbánno-rurálnej
komplementarity) a projektu VEGA Suburbanizácia a jej sociálno-priestorové
a sociálno-kultúrne kontexty a prejavy na Slovensku, ktoré boli riešené na
Sociologickom ústave SAV v období 2008 – 2010. Výsledky výskumu boli využité aj pri
riešení projektu VEGA Sociálne zmeny v sídlach na Slovensku v období 1991 –
2011, riešeného v na Sociologickom ústave SAV v období 2011 – 2013.

Grafická a technické úprava: Jarmila Štrbavá
Práca neprešla jazykovou úpravou

Interná publikácia
Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 978-80-85544-81-7
EAN 9788085544817

Zoznam priložených súborov:
[ Gajdos_Moravanska_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava