Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgTieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike za rok 2013

Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike za rok 2013
Zuzana Kusá

Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Friedrich Ebert Stiftung

Časť tejto publikácie bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA 2/0119/11 Využitie súčasných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku

Za jazykovú úpravu zodpovedá autorka
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Slovenská sieť proti chudobe, Friedrich Ebert Stiftung, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied 2013

Tlač: MERKURY spol. s r.o. – Tlačiareň IMPRESS, Bratislava

ISBN 978-80-89149-34-6

Zoznam priložených súborov:
[ tienova_sprava_2013_full.pdf ]
[ obalka_tienova_sprava.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava