Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgKritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume

Miroslav Tížik (ed.): Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume

Kniha vychádza v rámci riešenia grantových úloh VEGA 2/0119/11 Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku, VEGA 2/0154/12 Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu a vďaka finančnej podpore Friedrich Ebert Stiftung e. V., zastúpenie v Slovenskej republike.

Vedecká redakcia a editor: Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.

Autorky a autori:
PhDr. Bohumil Búzik, Ph.D.
Jan Dlask, Ph.D.
Joseph Grim Feinberg, MA
Prof. Jürgen Habermas
Doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Prof. Georg Lohmann
Doc. Martin Muránsky Ph.D.
Bc. Zuzana Révészová
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.

Odborne posúdili: prof. PhDr. František Novosád, CSc. a doc. PhDr. Ladislav Hohoš, Ph.D.

Grafická úprava a návrh obálky: Jarmila Štrbavá
Návrh obálky na základe fotografie: theaporetic.com
Jazyková korektúra príspevku Podmienky rozvažujúcej demokracie: Miroslava Necpalová
Preklad štúdie J. Habermasa: Blanka Mongu
Preklad štúdie G. Lohmanna: Renáta Nemcová

Kľúčové slová: Jürgen Habermas, kritická teória, sociológia, výskum, verejnosť
Key words: Jürgen Habermas, critical theory, sociology, research, public

Copyright: Bohumil Búzik, Jan Dlask, Joseph G. Feinberg, Jürgen Habermas, Igor Hanzel, Zuzana Kusá, Georg Lohmann, Martin Muránsky, Zuzana Révészová, Miroslav Tížik 2013

Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 811 09 Bratislava
Tlač: Merkury spol. s.r.o, prevádza Tlačiareň IMPRESS, Bajkalska 22, Bratislava

ISBN 978-80-85544-80-0
EAN 9788085544800

Anotácia Kniha obsahuje deväť autorských štúdií, zameraných na reflexiu využitia kritickej teórie J. Habermasa pri špecifických témach alebo v kontexte slovenskej či stredoeurópskych spoločností. Kniha je uvedená prekladom viedenskej prednášky J. Habermasa z roku 2006 o verejnej úlohe intelek­tuála. Medzi štúdiami sa nachádzajú reflexie Georga Lohmanna o Habermasovej teórii ľudských práv, teoretická štúdia Igora Hanzela o teórii konania a životného sveta, úvaha Josepha Grimm Feinberga o koncepte verejnosti, či štúdia Martina Muránskeho o kapitalizme a demokracii v čase krízy. Druhou tématickou časťou sú empiricky zameraná príspevky. Zuzana Kusá na príklade Slovenska poukazuje na rôzne podmienky rozvažujúcej (deliberatívnej) demokracie, Miroslav Tížik sa sústreďuje na príklad vzťahov verejnosti, náboženstva a štátu na Slovensku, Jan Dlask analyzuje literárne spory vo švédskojazyčnom prostredí vo Fínsku. Zuzana Révészová rozoberá súvislosti formovania európskej identity a Bohumil Búzik kriticky zhodnocuje Habermasove interpretácie revolúcií v roku 1989. Kniha je doplnená prehľadom prekladov kníh a štúdií do slovenského a českého jazyka. Cieľom knihy je tiež posilnenie teoretických základov výskumu vybraných problémov v slovenskej sociológii a skvalit­nenie teoretickej explanácie aktuálnych spoločenských otázok nie len na Slovensku.

Odporúčaná maloobchodná cena 11,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ habermas_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava