Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Výskum európskych hodnôt 1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť
Pramenno-analytická publikácia

Zostavovatelia: Zuzana Kusá, Miroslav Tížik

Autori: Bohumil Búzik, David Kostlán, Zuzana Kusá, Katarína Strapcová, Miroslav Tížik, Milan Zeman

Recenzent: Daniel Škobla


Publikácie vznikla ako súčasť projektu APVV-529-07 Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti a projektu VEGA 2/7038/27 Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti – rozšírenie perspektív.

Pri citovaní a šírení ktorejkoľvek časti tejto publikácie je nutné uvádzať zdroj a dodržiavať podmienky stanovené normou ISO 690 a autorským zákonom.


Jazyková úprava: Mariana Kožiaková
Technická úprava: Jarmila Štrbavá


© Sociologický ústav SAV
Tlač: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava 2009

ISBN 978-80-85544-63-3
EAN 9788085544633

Zoznam priložených súborov:
EVS_CS_2008.pdf ]