Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgPierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum

Miroslav Tížik (ed.): Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum

Kniha vychádza v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 2/0119/11 Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku

Vedecká redakcia a editor: Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.

Autorky a autori:
Doc. Miroslav Dopita, Ph.D., PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Joseph Grim Feinberg, MA, Simon Smith, Ph.D., Doc. Ivan Chorvát, MA., CSc., Mgr. Martin Stanoev, PhDr. Dušan Janák, Ph.D., JUDr. et Mgr. Martin Škop, Ph.D., PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D., D.E.A. Nicolas Maslowski, Ph.D., Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil., PhDr. Martin Vávra

Odborne posúdili:
Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. a Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Jazyková úprava: Renáta Nemcová (slovenčina),
Petra Darovcová (čeština)

Jazyková úprava textov v angličtine: Joseph Grim Feinberg
Grafická úprava a návrh obálky: Jarmila Štrbavá
Návrh obálky na základe fotografie: http://vridar.files.wordpress.com/2012/11/bourdieu.jpg

Kľúčové slová: kapitál, kritická teória, kultúra, moc, náboženstvo, nerovnosti, Pierre Bourdieu, právo, sociologická teória, sociologický výskum, teória polí, vzdelávanie

Key words: capital, critical theory, culture, education, fields theory, inequality, Pierre Bourdieu, power, religion, sociological theory, sociological research

Copyright: Miroslav Dopita, Joseph Grim Feinberg, Ivan Chorvát, Dušan Janák, Zuzana Kusá, Nicolas Maslowski, Dobrota Pucherová, Marek Skovajsa, Simon Smith, Martin Stanoev, Martin Škop, Miroslav Tížik, Barbora Vacková, Martin Vávra, 2013

Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 811 09 Bratislava

ISBN 978-80-85544-77-0
EAN 9788085544770

Anotácia Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti. Rozdelená je na štyri samostatné časti, doplnené o záverečnú prehľadovú štúdiu o stopách diela P. Bourdieua v Česku a na Slovensku. Úvod knihy obsahuje blok dvojice kritických reflexií samotnej teórie Pierra Bourdieua od Mareka Skovajsu a Nicolasa Maslowskeho. Druhá časť obsahuje príspevky z oblasti sociológie kultúry. Dobrota Pucherová analyzuje mechanizmy fungovania a udeľovania literárnych cien, Martin Stanoev a Dušan Janák sa venujú uplatneniu Bourdieuovej teórie pri štúdii subkultúr. Ivan Chorvát sa zaoberá výskumom životných štýlov a Joseph Grimm Feinberg analyzuje koncept ľudovosti a folklóru. Tretia časť knihy sa venuje najmä problematike práva a symbolických systémov. Miroslav Tížik analyzuje formovanie sveta náboženstva na Slovensku, Martin Vávra sa sústreďuje na sociológiu práva, najmä pri pohľade na otázky definovania viny. Barbora Vacková s Martinom Škopom sa venujú rôznym aktérom a mechanizmom formujúcim právne pole. Štvrtá časť knihy je zameraná na tému reprodukcií v školskom a vzdelávacom systéme. Zuzana Kusá ukazuje na problémy integrácie detí z etnicky neslovenského prostredia a úlohu jazyka pri primárnych mechanizmoch vylučovania častí populácie.  Simon Smith robí medzinárodnú komparatívnu analýzu protestných hnutí na vysokých školách a akademických inštitúciách vo Veľkej Británii, Francúzsku a Českej republike, na príklade ktorých ukazuje rôzne stratégie iniciátorov „reforiem“ a protestov proti „reformám“. Namiesto záveru obsahuje kniha prehľadovú štúdiu Miroslava Dopitu, v ktorej podrobne mapuje stopy odkazov Pierra Bourdieua v českej a slovenskej sociológii od prvých zmienok v 60. rokoch 20. storočia až do roku 2013. Publikácia obsahuje aj záverečnú poznámku editora, v ktorej sú naznačené viaceré možnosti prekladov základných termínov a názvov kníh Pierra Bourdieua.

Odporúčaná maloobchodná cena 12,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ Pierre_Bourdieu_obalka.pdf ]
[ Pierre_Bourdieu_2013_fulltext.pdf ]
[ Pierre_Bourdieu_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava