Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgHodnotenie stavu životných podmienok a rozvojových disponibilít obcí vybraných regiónov Slovenska

Sociologický ústav
Slovenská akadémia vied, Bratislava

Gajdoš Peter – Moravanská Katarína

HODNOTENIE STAVU ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A ROZVOJOVÝCH DISPONIBILÍT OBCÍ VYBRANÝCH REGIÓNOV SLOVENSKA

Pramenná publikácia
Bratislava 2013

Autori a riešitelia projektu:
PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc.
PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, PhD.

Úloha bola riešená v rámci projektu Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj SR v kontexte integračných dosahov riešeného na Sociologickom ústave SAV v období 2003 – 2005. Vybrané časti boli využité ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 2/5091/25 Mesto v kontextoch sociálnej a sociálno-priestorovej transformácii slovenskej spoločnosti, riešeného na Sociologickom ústave SAV.

Grafická a technická úprava: Jarmila ŠTRBAVÁ

Publikácia neprešla jazykovou úpravou.
Interná publikácia.

Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len s uvedením zdroja.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2013

ISBN 978-80-85544-79-4
EAN 9788085544794

Zoznam priložených súborov:
[ hodnotenie_stavu_obalka.pdf ]
[ hodnotenie_stavu_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava