Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgPre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii

Vznik publikácie podporil Program Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007 – 2013). Informácie obsiahnuté v tejto publikácii nemusia nevyhnutne odrážať stanovisko alebo názor Európskej komisie.

Slovenský preklad a vydanie publikácie podporila Európska sieť proti chudobe, Slovenská sieť proti chudobe a Sociologický ústav SAV z mimorozpočtových zdrojov grantu č. 16.

Vydavateľ: Slovenská sieť proti chudobe a Sociologický ústav SAV

Prvé vydanie

Z anglického originálu Towards Children’s Well-being in Europe, Explainer on Child Poverty in the EU vydaného Eurochild a European Anti-Poverty Network Brusel 2013 preložila Alica Melicháčová.

Odborná redaktorka: Zuzana Kusá
Grafická úprava: Jarmila Štrbavá

Copyright © Eurochild a EAPN

ISBN 978-80-971365-0-5
EAN 9788097136505

Zoznam priložených súborov:
[ pre_zlepsenie_zivota_deti_v_europe.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava