Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgTieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

Zodpovedná redaktorka: Zuzana Kusá

Autori: Zuzana Kusá, Anna Galovičová, Jozef Balica, Dana Obšasníková, Ľubica Duržová, Ivan Málek, Slavomíra Mareková

Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Friedrich Ebert Stiftung.

Časť tejto publikácie bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA 2/0119/11 Využitie súčasných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku.

Neprešla jazykovou úpravou.
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Slovenská sieť proti chudobe, Friedrich Ebert Stiftung, Sociologický ústav Slovenská akadémie vied

Tlač: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, Žitavská 14, 821 07 Bratislava

ISBN 978-80-971225-5-3
EAN 9788097122553

Zoznam priložených súborov:
[ Tienova_sprava_o_chudobe_a_socialnom_vyluceni_2012_komplet.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava