Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia

Editor: Ľubomír Falťan
Autori: Ľubomír Falťan, Mária Strussová, David Kostlán, Ľubica Falťanová, Alžbeta Sopirová

Recenzenti: Stanislav Buchta, Dagmar Petríková

Knižná publikácia vyšla za podpory projektu VEGA č. 2/0172/08 Vývoj a rola endogénnych rozvojových potenciálov v malých vidieckych obciach, ktorý sa riešil v Sociologickom ústave SAV a v Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave v rokoch 2008 – 2010.


Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá
Fotografie: autori

© Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

® IRIS vydavateľstvo a tlač, Bratislava

ISBN 978-80-85544-73-2
EAN 9788085544732

Zoznam priložených súborov:
male_vidiecke_sidla_2011_full.pdf ]
male_vidiecke_sidla_obsah_uvod.pdf ]