Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav

Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav
Editori: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD.

Knižná publikácia vyšla v rámci úlohy výskumu a vývoja „Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov“ č. 2003SP 51/028 0600/02806 02-2003.

Recenzenti: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc., PhDr. Peter Guráň

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, 2004

ISBN 80-85544-35-0

Zoznam priložených súborov:
[ regionalny_rozvoj_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava