Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgMigrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie

Kniha sa venuje migrácii zo Slovenska v období pred a po vstupe do Európskej únie v rokoch 2002 až 2009. V teoretickej rovine rozpracúva možnosť konceptualizovať medzinárodnú migráciu v rámci systémovej teórie.
V rozsiahlej analytickej práci s mnohými doteraz neanalyzovanými údajmi o migrácii zo Slovenska a z ďalších nových členských krajín EÚ autor kladie otázku, či je možné tieto migračné toky vysvetliť pomocou klasických teórií medzinárodnej migrácie.

V knihe nájdete aj odpovede na otázky:
• Je Slovensko naozaj krajinou s historicky druhou najväčšou emigráciou po Írsku?
• Aké spoľahlivé sú bežne používané údaje o rozsahu migrácie zo Slovenska?
• Zodpovedá rozsah migrácie zo Slovenska po roku 2004 do Veľkej Británie a Írska výške slovenských platov?
• Má regionálna platová úroveň vplyv na individuálne rozhodovanie o migrácii?
• Čím sa líši slovenská migrácia do Česka a do Británie?
• Aký je rozsah vnútroslovenskej migrácie v európskom porovnaní?

K nahliadnutiu:
Obálka knihy [ obalka.jpg ]
Úvodné strany a obsah [ obsah_1_6.pdf ]
Siedma kapitola (Pracovná migrácia zo Slovenska: stratégia jednotlivca alebo rodiny?) [ kapitola_7_131_160.pdf ]

Práca na tejto knihe a jej vydanie bolo podporené grantovou agentúrou VEGA (projekt č. 2/0115/11) a grantovou agentúrou APVV (projekt APVV-0529-07).

Recenzenti: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

Text © Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
© Sociologický ústav SAV
© VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011

Vydala a vytlačila VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava, ako svoju 3 880. publikáciu.

Vydanie prvé. ISBN 978-80-224-1196-7
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava