Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgMentálna hranica - Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí

Editor: Ľubomír Falťan
Sociologický ústav SAV
Bratislava 2003

Knižná publikácia vznikla vďaka podpore Österreichisches Ost- und Südosteuropa – Institut vo Viedni a jeho pobočky v Bratislave a v spolupráci s Katedrou politológie Univerzity Komenského v Bratislave

Recenzent: Doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc.

Jazyková úprava: PhDr. Pavla Turčanová
Grafická a technická úprava: Jarmila Štrbavá
Foto: Ján Hladík

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovenská republika

ISBN 80-85544-26-1
EAN 9788085544268

Zoznam priložených súborov:
[ MentalnaHranica.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava