Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSociálne nerovnosti - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia

SOCIÁLNE NEROVNOSTI

ISSP Slovensko 2009 – 2010
Pramenná publikácia

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie
Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Bratislava

Autori
Roman DŽAMBAZOVIČ
Milan ZEMAN
Lukáš PIKULÍK

Recenzenti
Ivan CHORVÁT
Katarína STRAPCOVÁ

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-0529-07 „Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti“.

Technická spolupráca: Jarmila Štrbavá
Neprešlo jazykovou úpravou.

© Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Katedra sociológie, Sociologický ústav Slovenská akadémia vied
Tlač: Vydavateľstvo MiKo-graf, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

ISBN 978-80-85544-66-4
EAN 9788085544664

Zoznam priložených súborov:
[ SocialneNerovnosti.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava