Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgŽivotné prostredie - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ISSP Slovensko 2009 – 2010
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Bratislava
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie

Hlavná autorka
Magdalena Piscová

Spoluautori
Milan Zeman
Miloslav Bahna

Recenzenti
Robert Klobucký
Ivan Chorvát

Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV -0529-07 „Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti“ a aj ako výstup projektu VEGA č. 2/0150/08 „Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií“.

Technická spolupráca: Jarmila Štrbavá
Neprešlo jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Katedra sociológie
Tlač: Vydavateľstvo MiKo-graf, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

ISBN 978-80-85544-64-0
EAN 9788085544640

Zoznam priložených súborov:
[ ZivotneProstredie.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava