Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgVoľný čas a šport - ISSP na Slovensku 2006 – 2008 - pramenná publikácia

VOĽNÝ ČAS A ŠPORT
ISSP na Slovensku 2006 – 2008
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie

Zostavovateľka
Magdalena Piscová

Spoluautori
Miloslav Bahna
Milan Zeman

Recenzent
Ivan Chorvát
Publikácia vznikla ako výstup projektu APVV-0529-07 „Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti“ a ako súčasť projektu VEGA č. 2/0150/08 „Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií“.

Technická spolupráca: Jarmila Štrbavá
Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie

Tlač IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava
ISBN 978-80-85544-61-9
EAN 9788085544619

Zoznam priložených súborov:
[ VolnyCas.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava