ÚLOHA VLÁDY
ISSP na Slovensku 2006 – 2008
Pramenná publikácia

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie

Zostavovateľ
Roman Džambazovič

Spoluautori
Lukáš Pikulík
Milan Zeman
Miloslav Bahna

Recenzent
Robert Klobucký

Publikácia vznikla ako súčasť riešenia projektu APVV-0529-07 Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti, grantovej úlohy VEGA č. 1/0046/09 Sociálne nerovnosti na Slovensku a taktiež bola táto publikácia vytvorená realizáciou projektu Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácii v podmienkach internacionalizácie Európskej únie, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Technická spolupráca: Jarmila Štrbavá
Publikácia neprešla jazykovou úpravou.

© Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra sociológie

Tlač IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava
ISBN 978-80-85544-59-6
EAN 9788085544596

Zoznam priložených súborov:
UlohaVlady.pdf ]