Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgElementárne formy sociologického myslenia

Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 150. výročia narodenia Émile Durkheima

Zostavovatelia:
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Miroslav Tížik, PhD.

Oponenti:
Róbert Klobucký, PhD.
PhDr. Bohumil Búzik

Jazyková úprava: PhDr. Paula Turčanová, Kristína Štrbavá
Technická a grafická úprava: Jarmila Štrbavá

© Vydal Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava v roku 2009

Zoznam priložených súborov:
[ elementarne_formy_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava