Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja

PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD.

SOCIÁLNE ZDROJE LOKÁLNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Sociologická sonda

Recenzenti: PhDr. Stanislav Buchta, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Odborná spolupráca
Štatistické spracovanie údajov z výskumu: PhDr. K. Moravanská
Spolupráca pri sociologickom výskume: Mgr. Ľ. Falťan, CSc.

Jazyková korektúra: PhDr. P. Turčanová
Grafická a technická práca: J. Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2008

ISBN 978-80-85544-53-4

Zoznam priložených súborov:
[ socialne_zdroje_obsah.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava