Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgHodnotenie činnosti partnerstiev sociálnej inklúzie

Výskum, ktorý je základom tejto publikácie, bol financovaný zo zdrojov Fondu sociálneho rozvoja na základe zmluvy č. 1/08-026-2008-HZ-3.00/V medzi Fondom sociálneho rozvoja ako odberateľom výskumu a Sociologickým ústavom SAV ako jeho realizátorom. Pri príprave metodiky a analýze dát boli využité poznatky získané v riešení grantových úloh VEGA č. 2/7038/27 Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti: rozšírenie perspektív a VEGA č. 2/6031/26 Agenda, stratégia a identita sociálnych hnutí na Slovensku.

Výskumný tím SÚ SAV viedla PhDr. Zuzana Kusá, CSc.. Na spracovaní výskumu, vypracovaní záverečnej správy a napísaní tejto publikácie sa ďalej podieľali: Mgr. Jurina Rusnáková, Mgr. Jana Klocoková, Mgr. David Kostlán, PhDr. Mária Strussová, CSc. a Bc. Adam Gajdoš. Na príprave metodiky a terénnej časti výskumu spolupracovali PhDr. Monika Čambáliková, CSc. a Mgr. Milan Zeman. Terénneho výskumu sa ďalej zúčastnili Mgr. Peter Dráľ a Magdaléna Kusá.
Logistiku výskumu a kontakt s jeho účastníkmi zaisťovali Kristína Štrbavá a Monika Pribelová, kódovanie a spracovanie databázy zaisťovala Gabriela Púčiková. Administratívno-technickú stránku výskumu zabezpečovali Emília Pribelová, Mgr. Adriana Cenká a Jarmila Štrbavá.

Grafické riešenie obálky a technická redakcia: Jarmila Štrbavá

©Sociologický ústav SAV 2008
ISBN 978-80-85544-54-1 (CD-ROM)

Zoznam priložených súborov:
[ hodnotenie_cinnosti_partnerstiev_socialnej_inkluzie.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava