Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgDrogy v spoločnosti – politika a poznanie

Drogy v spoločnosti – politika a poznanie
Zborník príspevkov zo seminára Sociologického ústavu SAV a NMCD
november 2007

Editor: Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV
Recenzenti: Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., PhDr. Ladislav Csémy

Pre Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava, Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Národné monitorovacie centrum pre drogy a Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Vydal: ŠEVT, a. s.
Plynárenská ul. 6
P. O. Box 179
830 00 Bratislava

Grafická úprava a tlač: ŠEVT a. s.
Počet ks: 300
Nepredajné

ISBN 978-80-8106-001-4

Zoznam priložených súborov:
[ Drogy_v_spolocnosti_-_politika_a_poznanie.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava